1. Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup v internetovom obchode www.ellakozmetika.sk


Internetový obchod prevádzkuje:

EM Solutions, s.r.o
Blažov 101
929 01 Kútniky

IČO: 47 353 431
DIČ: 2023837266

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

oddiel Sro, vložka číslo 32310/T zo dňa 15.8.2013

Spoločnosť EM Solutions, s.r.o. nie je platcom DPH. Prevádzkovateľom je Ing. Matej Erdős.


I. Všeobecné ustanovenia, práva a povinnosti zmluvných strán

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom – Ing. Matej Erdős,EM Solutions, s.r.o, Blažov 101, 929 01 Kútniky (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.ellakozmetika.sk/ (ďalej len "obchod").

1.2 Prevádzkovateľ je zároveň predávajúcim v obchode.

1.3 Vyplnením objednávkového formulára (ďalej len objednávka), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.4 Kupujúcim sa rozumie osoba (fyzická  či právnická), ktorá riadne vyplnila a odoslala elektronickú objednávku (ďalej len „objednávka“) prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, spracovanú systémom obchodu, dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu sumu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa.

1.6 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä Zákon  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.7 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. Obchodný zákonník v platnom znení.

II. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanej kvalite, objednanom množstve a dohodnutej cene. Predávajúci sa ďalej zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s objednaným tovarom faktúru. Predávajúci ma tiež povinnosť informovať zákazníka o možnosti odstúpiť od zmluvy a poskytnúť mu všetky informácie súvisiace s odstúpením od zmluvy.

2.2 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu predávajúcemu, pri preberaní tovaru skontrolovať neporušiteľnosť obalu. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody za dodanie objednaného tovaru. V prípade, ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar pri prvom doručení a žiada o jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady za prvé doručenie aj za druhé doručenie objednaného tovaru. Pri opätovnom objednaní si predávajúci vyhradzuje právo vybavenia objednávky až po uhradení odplatnej sumy na účet firmy.

2.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie a poškodenie objednaného tovaru spôsobené Slovenskou poštou, a. s., či nesprávnou adresou kupujúceho.

III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka),  právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

3.1  Objednávkou sa rozumie kupujúcim riadne vyplnený a odoslaný objednávkový formulár (,,Objednávka“) spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná emailom (obchod@ellakozmetika.sk).

3.2 Objednávku je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

3.3  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, objednávkovým formulárom požadovaných údajov a náležitostí (meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, emailový a telefonický kontakt).

3.4  Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné.

3.5  K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdzovacím emailom, ktorý obsahuje súhrn objednávky (názov a sídlo obchodu, emailový kontakt na predávajúceho, názov produktu, objem a množstvo, celkovú cenu, informácie o zvolenom spôsobe dopravy a platby, telefónne číslo a meno predávajúceho, informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy). V prípade platby prevodom na bankový účet sú súčasťou objednávky aj náležitosti týkajúce sa čísla účtu a variabilného symbolu pre platbu.

3.6  Vlastnícke právo za objednaný tovar nadobúda kupujúci po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

3.7  Kupujúci - spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

3.8  Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy využiť formulár na odstúpenie od zmluvy (uvedený nižšie). Vyplnený formulár je potrebné vyplniť a zaslať poštou na adresu predávajúceho.

3.9  Postup na odstúpenie od zmluvy:

- pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie zaslaným poštou, e-mailom) na adrese Ing. Matej Erdős, EM Solutions, s.r.o.,Nová Ves 2219/14, 92901 Dunajská Streda, alebo na obchod@ellakozmetika.sk

- lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy prevezmete tovar

- po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov

- zašlite nám tovar spolu s dodanou faktúrou späť poštou, pozor tovar nesmie byť poškodený, použitý, musí byť kompletný

. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky

- predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ale až po úplnom a bezpečnom vrátení tovaru na adresu predávajúceho okrem ustanovení § 9 ods.3 Z č.102/2014 o predaji tovaru na základe zmluvy na diaľku. Náklady za vrátenie tovaru znáša však kupujúci.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu:

Ing. Matej Erdős

EM Solutions, s.r.o.

Nová Ves 2219/14,

92901 Dunajská Streda

IČO: 45931411
DIČ: 1082739581

obchod@ellakozmetika.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

IV. Platobné a dopravné podmienky, ceny za dopravu tovaru a lehoty dodania tovaru

4.1 Za objednaný tovar v obchode môže kupujúci zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

4.2 V cene nie je započítaná cena za doručenie tovaru. Tá sa účtuje nasledovne: 

Doručenie Slovenská pošta - poštovné 3,80 Eur (pri platbe na dobierku)...   dočasne rušíme!

Doručenie Slovenská pošta - poštovné 2,80 Eur (platba vopred bankovým prevodom na účet obchodu)       dočasne rušíme!

Dorušenie SLP  sa neúčtuje, ak je kúpna cena tovaru vyššia ako 100,-EUR.

 

Doručenie kuriérom DPD - 5,10 Eur (pri platbe na dobierku)

Doručenie kuriérom DPD - 3,90 Eur (platba vopred bankovým prevodom na účet obchodu)

Ak je kúpna cena tovaru vyššia ako 100,-EUR, doručenie je ZADARMO.

 

4.3 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo kuriéra spoločnosti DPD. Tovar sa expeduje len na územie Slovenskej republiky.

4.4 Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu na ďalší pracovný deň po prijatí objednávky do 17:00 hodiny, Doba dodania tovaru je 2-3 pracovné dni. Doba pre dodanie tovaru je v prípade tovaru na objednávku dlhšia (5-7 pracovných dní).

4.5 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

4.6 Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

4.7 Cena produktu je stanovená cenníkom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Prevádzkovateľ sa zaväzuje uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase objednávky.

V. Záručné a reklamačné podmienky, alternatívne riešenie sporov

5.1 Záručná doba je uvedená výrobcom, respektíve distribútorom na každom výrobku. V prípade tovaru bez dátumu spotreby je záručná doba v trvaní 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

5.2 Ako záručný doklad slúži zákazníkovi faktúra (doklad o kúpe), ktorá je priložená ku každej objednávke a dodaná s tovarom.

5.3 Zákazník preberá zodpovednosť za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. Obchod nie je zodpovedný za škody spôsobené doručovateľom.

5.4 Pri prevzatí tovaru doporučujeme balík skontrolovať, či nie je poškodený (v prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), odporúčame neprevziať zásielku od doručovateľa a žiadať spísanie zápisu.

5.5 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim podľa § 622 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

5.6 Poučenie pre zákazníka podľa Občianskeho zákonníka:

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.7 Pri uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobil obchod (neúplný tovar, zámena) túto realizujte písomne,pričom musí obsahovať:

a) označenie a popis závady zásielky,

b) číslo objednávky (uvedené na faktúre)

5.8 Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

5.9 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Peniaze za vrátený tovar budú odoslané kupujúcemu na jeho bankový účet. Do vrátenej sumy sa nezapočítávajú poštovné náklady za vrátenie tovaru späť predávajúcemu.

5.10 MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu (ďalej iba „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovení §1 ods. 4 zákona č.391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č.1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať uhradenie poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR:
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Adresa na uplatnenie reklamácie: EM Solutions, s.r.o., Ing. Matej Erdős, Blažov 101, 929 01 Kútniky

VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.3 Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.

6.4  Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

6.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

6.6 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

6.7  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

6.8  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

6.9    Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:   Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

7.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
           033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

Veľkoblahovská 1067/30, 92901 Dunajská Streda

Reg. Hygienik a VSÚ: Ing. Rozália Robotková

Tel. č.: 031/5911211, Fax: 031/5911260

e-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk, Web: www.ruvzds.sk

Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese obchod@ellakozmetika.sk

Posledná aktualizácia 22.04.2020