1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.7  Kupujúci - spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

3.8  Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy využiť formulár na odstúpenie od zmluvy (uvedený nižšie). Vyplnený formulár je potrebné vyplniť a zaslať poštou na adresu predávajúceho.

3.9  Postup na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

- pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie zaslaným poštou, e-mailom) na adrese Ing. Matej Erdős, EM Solutions, s.r.o., Blažov 101, 929 01 Kútniky, alebo na obchod@ellakozmetika.sk

- lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy prevezmete tovar

- po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov

- zašlite nám tovar spolu s dodanou faktúrou späť poštou, pozor tovar nesmie byť poškodený, použitý, musí byť kompletný, vrátane príbalového letáku a pod.. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

- predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ale až po úplnom a bezpečnom vrátení tovaru na adresu predávajúceho okrem ustanovení § 9 ods.3 Z č.102/2014 o predaji tovaru na základe zmluvy na diaľku. Náklady za vrátenie tovaru znáša však kupujúci.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(skopírujte si ho, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

– Komu:

Ing. Matej Erdős

EM Solutions, s.r.o.

Blažov 101, 929 01 Kútniky

IČO: 45931411
DIČ: 1082739581

obchod@ellakozmetika.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Vyňaté z Obchodných podmienok Ellakozmetika.sk

Posledná aktualizácia 23.1.2018