1. Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

5.1 Záručná doba je uvedená výrobcom, respektíve distribútorom na každom výrobku. V prípade tovaru bez dátumu spotreby je záručná doba v trvaní 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

5.2 Ako záručný doklad slúži zákazníkovi faktúra (doklad o kúpe), ktorá je priložená ku
každej objednávke a dodaná s tovarom.

5.3 Zákazník preberá zodpovednosť za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od
doručovateľa. Obchod nie je zodpovedný za škody spôsobené doručovateľom.

5.4 Pri prevzatí tovaru kupujúcemu doporučujeme balík skontrolovať, či nie je poškodený (v prípade
zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné
vonkajšie zmeny), doporučujeme neprevziať zásielku od doručovateľa a žiadať spísanie zápisu.

5.5 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim podľa § 622 Občianskeho
zákonníka v platnom znení.

5.6 Poučenie pre zákazníka podľa Občianskeho zákonníka:
- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
- Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili
v záručnej dobe.

5.7 Pri uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobil obchod (neúplný tovar, zámena) túto realizujte
písomne, pričom musí obsahovať:
a) označenie a popis závady zásielky,
b) číslo objednávky (uvedené na faktúre)

5.8 Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

5.9 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma,
ktorú za tovar zaplatil. Peniaze za vrátený tovar budú odoslané kupujúcemu na jeho bankový
účet. Do vrátenej sumy sa nezapočítávajú poštovné náklady za vrátenie tovaru späť predávajúcemu.

Vyňaté z Obchodných podmienok Ellakozmetika.sk

Posledná aktualizácia 23.1.2018